การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ Comparison of Adjectives

m6
การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษมี 3 ระดับ คือ 1)The Positive Degree 2) The Comparative Degree 3)The Superlative Degree ในบรรดาคำคุณศัพท์ทั้ง 8 ชนิด Descriptive adjectives จะมีการนำมาใช้เปรียบเทียบมากที่สุด ส่วนQuantitative Adjective มีอยู่ 2 คำที่พอเปรียบเทียบได้ คือ much (more most) และ little (less least) สำหรับ Numeral Adjectives มีใช้ 2 คำ เช่นเดียวกัน คือ many(more most) few(fewer fewest)

Positive               Comparative                               Superlative
small                            smaller                                              smallest
thick                            thicker                                               thickest
great                           greater                                              greatest
deep                           deeper                                               deepest
warm                         warmer                                             warmest
sweet                          sweeter                                            sweetest

thin                            thinner                                              thinnest
hot                             hotter                                                hottest
wet                             wetter                                               wettest
fat                               fatter                                                 fattest
red                             redder                                               reddest
big                              bigger                                               biggest

brave                        braver                                              brevest
free                            freer                                                  freest
nice                            nicer                                                  nicest
white                         whiter                                              whitest
true                            truer                                                  truest

happy                        happier                                        happiest
dry                               drier                                             driest
easy                            easier                                           easiest
heavy                        heavier                                        heaviest
pretty                        prettier                                       prettiest

gray                            grayer                                         grayest
gay                                gayer                                         gayest

Advertisements

Posted on 10/12/2012, in โลกภาษา. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ Comparison of Adjectives.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: