การพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา


การที่สถานศึกษาจะจัดการและบริหารงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้นั้นควรต้องคำนึงถึงหลักสำคัญของการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา อันได้แก่ หลักความแตกต่างระหว่างบุคคล หลักปรัชญาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา หลักของความเสมอภาค หลักของความต่อเนื่องและหลักของการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  นอกจากนี้การบริหารงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษานั้นรัฐบาลควรกำหนดนโยบายในการดำเนินงานอย่างชัดเจนและหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ ผู้บริหารต้องเห็นความสำคัญของการดำเนินงานและมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีทรัพยากรสำหรับการบริหารงานที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเช่นกัน  ในด้านการบริการ บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษาควรสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการ ให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เน้นการพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างบ้าน สถานศึกษาและชุมชน และควรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ ด้านวิชาการควรผลิตผลงานวิชาการด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอย่างมีคุณภาพในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ครอบคลุมประเภทของผลงานวิชาการ มีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจัดระบบให้เอื้อต่อการนำไปใช้อย่างสะดวก และควรดำเนินการจัดประชุมอบรม สัมมนาหรือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง

Advertisements

Posted on 04/01/2013, in โลกศึกษา. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: