อ 22101

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จำนวน 60 ชั่วโมง/ ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1

ปฏิบัติตามและใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายง่ายๆตามสถานการณ์อ่านออกเสียง เลือกหัวข้อ สรุปใจความสำคัญ และรายละเอียดสนับสนุนพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบจากการอ่านเรื่อง ข่าว เหตุการณ์ ประกาศ กิจกรรมบทร้อยกรองสั้นๆ เรื่องใกล้ตัวและเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม ระบุ เขียน อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย รวมทั้งเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา สืบค้น รวบรวม และสรุปข้อมูล หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าสารของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ขอและให้ข้อมูลใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อแสดงความต้องการ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันเช่น ในห้องเรียน ชุมชน โดยใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทางอย่างเหมาะสมถูกต้องตามกาลเทสะ เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจอย่างเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและมารยาทสังคมและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา มีความรักชาติศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ

ตัวชี้วัด
มฐ ต 1.1 ม.2/1 – 4
มฐ ต 1.2 ม. 2/1 – 5
มฐ ต 1.3 ม. 2/1 – 3
มฐ ต 2.1 ม. 2/1 – 2
มฐ ต 2.2 ม. 2/1 – 2
มฐ ต 3.1 ม. 2/1
มฐ ต 4.1 ม. 2/1
มฐ ต 4.2 ม. 2/1
รวม 21 ตัวชี้วัด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: